Privacy Policy

LAATST HERZIEN IN MEI 2022

1. WIE ZIJN WE?

PRIVACYBELEID 50 KOFFIES

 1. 1.1.  Welkom op het Privacybeleid van 50 Koffies BV (“Privacybeleid"), een onderneming opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijk zetel op Bredabaan 694, 2930 Brasschaat, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0764.530.739 (“50 Koffies”, “wij”) en de gebruiker (“Gebruiker”, "u" of "uw") (samen de “Partijen”).
 2. 1.2.  Wij van 50 Koffies bieden een platform aan met allerhande tekstuele-, audio-, videocontent voor onze gebruikers met een focus op educatie, persoonlijke groei met daarnaast ook mogelijkheden tot het interageren met andere gebruikers binnen onze 50 Koffies community ("Platform").
 3. 1.3.  Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en de nationale uitvoeringswetgeving. In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, op welke rechtsgrondslag wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
 4. 1.4.  Alle begrippen die niet uitdrukkelijk in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in onze Gebruiksvoorwaarden en de AVG.

2. VAN WIE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. In het kader van onze activiteiten kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen van klanten, Gebruikers van het Platform, prospects, bezoekers van onze website www.50koffies.be personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken, en personen die per e-mail of anderszins contact met ons opnemen

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

 1. 3.1.  Door gebruik te maken van onze website of ons Platform, verzamelen en verwerken wij uw gegevens. Sommige van deze gegevens kunnen worden gekwalificeerd als persoonsgegevens. Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • -  Persoonsgegevens die u zelf op de website/Platform invoert.
  • -  Persoonlijke gegevens ingevoerd door klanten en Gebruikers van 50 Koffies
  • -  Persoonsgegevens die door 50 Koffies worden verzameld bij het gebruik van de website of het Platform: bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.
 2. 3.2.  50 Koffies kan de volgende persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

  • -  Administratieve gegevens (bijv. naam, adres, nickname, e-mailadres, telefoonnummer, inloggegevens, etc.)
  • -  Gegevens over de wijze waarop het Platform wordt opgevraagd en gebruikt (bijv. IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina's van ons Platform die u bezoekt, het tijdstip en de gegevens van uw bezoek de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat-identifiers en andere diagnostische gegevens).

4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?
4.1. Wij kunnen de voornoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

(1) Om ons Platform aan te bieden en te onderhouden;

(2) Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan ons Platform;

(3) Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van ons Platform wanneer u daarvoor kiest;

(4) Om klantenondersteuning te bieden;

(5) Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat wij ons Platform kunnen verbeteren;

(6) Om het gebruik van ons Platform te monitoren;

(7) Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;

(8) Om u onze nieuwsbrief en promotionele acties aan te bieden.

Voor uw volledige informatie vindt u hieronder de rechtsgronden die relevant zijn voor deze verwerkingen:

 • -  De verwerking van persoonsgegevens voor (1), (2), (3), (4), (5), (6) en (7) is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene (art. 6.1 (a) AVG)
 • -  Bovendien is de verwerking van (1), (2), (3) and (4) gebaseerd op de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, namelijk de Gebruiksvoorwaarden (art. 6.1 (b) AVG).
 • -  De verwerking van persoonsgegevens voor (8) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (art. 9.2. (a) AVG).
 • -  De verwerking van persoonsgegevens voor (2), (3), (4), (5), (7), (8) baseren wij op de noodzaak op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van (art. 6.1. (f) AVG).

5. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 1. 5.1.  50 Koffies neemt de passende en nodige organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen teneinde het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. In sommige gevallen zullen uw persoonsgegevens met derde partijen worden gedeeld, die eveneens de nodige en geschikte administratieve, technische en organisatorische maatregelen moeten treffen om de persoonsgegevens te beschermen.
 2. 5.2.  Wij trachten deze bescherming van uw privacy te realiseren door de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot een zorgvuldig geselecteerde groep van medewerkers. Aan deze medewerkers van 50 Koffies wordt slechts toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover als nodig om hun taken naar behoren uit te voeren.

6. MET WIE DELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

6.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om namens ons taken uit te voeren en zijn verplicht deze niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende partijen:

 • -  Derden die diensten aan ons verlenen of die namens ons diensten verlenen, zoals IT- dienstverleners, leveranciers van betaaldiensten (Stripe), PR-dienstverleners, consultants,...;
 • -  Overheidsinstanties zoals politie en justitie indien 50 Koffies hiertoe wettelijk verplicht is of naar aanleiding van een geldig verzoek;
 • -  In het kader van een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld. Wij zullen u hiervan in kennis stellen voordat uw persoonsgegevens worden gedeeld en u zult onderworpen zijn aan een ander Privacybeleid.
 • -  Werknemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders, (onder)aannemers, gelieerde ondernemingen, externe adviseurs of consultants van 50 Koffies.
 1. 6.2.  Bij de doorgifte van persoonsgegevens aan derden zorgen wij er altijd voor dat wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen treffen. Waar nodig zullen wij bijvoorbeeld een doorgifteovereenkomst of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen ten aanzien van de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn opgenomen.
 2. 6.3.  Uw persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend of verkocht aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 3. 6.4.  Voor zover uw gegevens in het kader van dit artikel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau voor uw gegevens bieden, zal 50 Koffies ervoor zorgen dat de bedrijven waarnaar uw gegevens worden doorgegeven, wel een passend beschermingsniveau bieden. In het bijzonder hebben wij met hen Standaard Contractual Clauses (SCC) afgesloten. 50 Koffies garandeert altijd per geval na te gaan of er sprake is van een passend beschermingsniveau voor overdrachten naar derde landen. Onze servers bevinden zich in Washington, DC.

7. HOELANG HOUDEN WE PERSOONSGEGEVENS BIJ?

 1. 7.1.  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven)
 2. 7.2.  Ten behoeve van de dienstverlening aan onze klanten en Gebruikers bewaren wij ze zo lang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn (i) noodzakelijk is om onze aansprakelijkheid te dekken of (ii) wettelijk vereist of toegestaan is.
 3. 7.3.  Met betrekking tot de technische en analytische gegevens van bezoekers van onze Website en Gebuikers van ons Platform verwijzen wij naar ons Cookiebeleid. Het Cookiebeleid maakt integraal deel uit van dit Privacybeleid.

8. HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS ?

 1. 8.1.  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico's die wij hebben vastgesteld.
 2. 8.2.  Zo beschermen wij uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van, of toegang tot, persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
 3. 8.3.  Uw toestemming op elk moment intrekken: u hebt het recht uw toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. 8.4.  Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking


van uw persoonsgegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op de rechtsgrondslag van een gerechtvaardigd belang, waaronder profilering. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Dit recht is absoluut - wij zullen het altijd naleven.

 1. 8.5.  Recht op toegang: U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en hoe en waarom ze worden verwerkt, alsook om een kopie van die gegevens te ontvangen.
 2. 8.6.  Recht op rectificatie: U hebt het recht om een correctie van uw persoonsgegevens te verkrijgen of om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen als u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over u verwerken.
 3. 8.7.  Recht op wissing: U hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen gegevens te laten wissen.
 4. 8.8.  Recht op beperking: U hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 5. 8.9.  Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@50koffies.be of in het geval van het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing ook via de opt-out link die in onze marketing e-mails is opgenomen. De uitoefening van deze rechten is in principe kosteloos. Alleen in geval van onredelijke of herhaalde verzoeken kunnen wij een redelijke administratieve vergoeding vragen. Wij proberen uw verzoeken of vragen altijd zo snel mogelijk te beantwoorden. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te verifiëren. Voor meer informatie en advies over bovenstaande rechten kunt u terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be . Naast de bovenstaande rechten hebt u ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt contact opnemen met de autoriteit via contact@apd-gba.be of per post op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35
1000 Brussel

9. PRIVACY VAN KINDEREN

 1. 9.1.  Gebruikers moeten een ondertekende ouderlijke toestemming bewaren voor iedereen onder de 18 jaar voor wie het Platform gebruikt. Gebruiker dient deze toestemmingsformulieren binnen 24 uur na verzoek van 50 Koffies te verstrekken.
 2. 9.2.  Als u een wettelijke voogd bent en u weet of vermoedt dat wij onrechtmatig gegevens van uw kind opslaan, neem dan onmiddellijk contact met ons op via e-mail info@50koffies.be Als wij erachter komen dat wij persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, ondernemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

10. VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

 1. 10.1.  Ons Platform kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.
 2. 10.2.  Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

11. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACY POLICY

11.1. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aan het beleid bekendmaken, zullen wij de datum "laatst bijgewerkt" bovenaan het document wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid zal te allen tijde beschikbaar zijn op onze website.

12. CONTACT

12.1. Als u vragen of bezorgdheden hebt over dit Privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@50koffies.be