Algemene Voorwaarden

LAATST HERZIEN IN MEI 2022

1. PLATFORM

50 KOFFIES GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. 1.1.  Welkom op de 50 Koffies website, www.50koffies.be (de "Webite"). Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn gesloten tussen 50 Koffies BV, een onderneming opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijk zetel op Bredabaan 694, 2930 Brasschaat, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0764.530.739 (“50 Koffies”, “wij”, “ons”) en de Gebruiker (“Gebruiker”, "u" of "uw") (samen de “Partijen”). 50 Koffies biedt een platform aan met allerhande tekstuele-, audio- en videocontent voor en van onze gebruikers met een focus op educatie, persoonlijke groei met daarnaast ook mogelijkheden tot het interageren met andere gebruikers binnen onze 50 Koffies community ("Platform"). De Gebruiker is diegene die de Website en/of het Platform raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, zich registreert via eender welk formulier dat op de Website en/of het Platform beschikbaar is, die een login aanmaakt, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met 50 Koffies. Deze Gebruiksvoorwaarden schetsen onze relatie met u, zoals aangevuld door ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Door gebruik te maken van de Website of het Platform, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijk wet- en regelgeving.
 2. 1.2.  Uw gebruik van de Website en/of het Platform betekent dat u op de hoogte bent van, en akkoord gaat met, de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid zoals gepubliceerd op de Website. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van enige en alle websites of inhoud van derden in overeenstemming is met alle vereisten van derden.
 3. 1.3.  Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u via e-mail of bericht op de Website op de hoogte brengen van een dergelijke wijziging en zullen de datum van de laatste wijziging noteren. Als u de Website of het Platform gebruikt nadat deze updates zijn geplaatst, wordt u geacht deze wijzigingen te aanvaarden en ermee in te stemmen dat u hieraan bent gebonden. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing totdat ze worden beëindigd, hetzij door u, hetzij door ons, zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

2. 50 KOFFIES BV

 1. 2.1.  Onder voorbehoud van tijdige betaling van de Servicekosten, zoals gedefinieerd onder artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden, verleent 50 Koffies u een niet-exclusief, beperkt, niet-sublicensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van ons Platform, behoudens de beperkingen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele andere beperkingen die door ons schriftelijk zijn medegedeeld. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verbiedt 50 Koffies om ons Platform aan anderen te leveren, waaronder uw concurrenten.
 2. 2.2.  Behoudens de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, behouden wij ons alle rechten, aanspraken en belangen voor in en op de Website en ons Platform, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Geen rechten worden verleend aan u hieronder anders dan zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet. U stemt ermee in geen enkel deel van de Website/het Platform, het gebruik van de Website/het Platform of de toegang tot de Website/het Platform te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen enkel deel van de visuele ontwerpelementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. 2.3.  De Gebruiker kan zelf inhoud uploaden, creëeren en verstrekken aan 50 Koffies (“Gebruikersinhoud”). Voor zover u Gebruikersinhoud uploadt, creëert of anderszins aan ons verstrekt, verleent u Yondr een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare, licentie om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, over te dragen en weer te geven voor zover dit noodzakelijk of nuttig is om de Website en/of Diensten te verstrekken en te onderhouden. Yondr behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om Gebruikerscontent te beoordelen en te verwijderen die geacht wordt in strijd te zijn met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins ongepast, rechten van derden of toepasselijke wet- of regelgeving. Yondr behoudt zich tevens het recht voor om, voor zover van toepassing, deelnemende instellingen te machtigen om de Gebruikersinhoud te gebruiken met hun geregistreerde studenten en on-campus lerenden, onafhankelijk van de Diensten.

2.4. 50 Koffies zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele problemen op te lossen, mits de Gebruiker zich aan de Gebruiksvoorwaarden houdt.

3. TOEGANG EN GEBRUIK

 1. 3.1.  Om volledige toegang tot de Website en ons Platform te verkrijgen, dient u een registratie te voltooien. U wordt gevraagd om (a) bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken; (b) een account op te zetten dat specifiek voor u is ("Account") door het Platform te kiezen dat door ons wordt geleverd onder de Gebruiksvoorwaarden en prijzen; en (c) vooraf een bedrag te betalen. Door u aan te melden voor uw Account, gaat u akkoord met het betalen van de kosten voor het Platform die u hebt gekozen ("Servicekosten"). Afhankelijk van de persoonlijke overeenkomst tussen u en 50 Koffies, kunnen de prijzen variëren. U garandeert dat u accurate en volledige factureringsinformatie zult verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot, volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betaalmethode. Door het verstrekken van deze betalingsinformatie machtigt u 50 Koffies automatisch om alle Servicekosten die via uw account worden gemaakt ten laste te brengen van dergelijke betaalinstrumenten. Wanneer automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, zal 50 Koffies een elektronische factuur uitgeven waarin wordt aangegeven dat u handmatig, binnen een bepaalde termijn, dient over te gaan tot de volledige betaling die overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.
 2. 3.2.  Om uw Account aan te maken, in te loggen op de Website, en/of deel te nemen aan het Platform dat worden aangeboden, dient u in aanmerking te komen en akkoord te gaan met de hieronder uiteengezette voorwaarden. Het niet in aanmerking komen en het niet voortdurend naleven van een van de volgende voorwaarden vormt een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan leiden tot de beëindiging van uw Account en toestemming om de Website en het Platform te gebruiken. In het bijzonder gaat u ermee akkoord dat:

  1. 3.2.1.  U hebt ofwel (a) de leeftijd om wettelijke toestemming te geven of (b) u bent een minderjarige ouder dan dertien (13) jaar oud en hebt de toestemming van uw ouders (of uw wettelijke voogd), voor toegang tot de Website onder de wetten van alle rechtsgebieden die op u van toepassing zijn. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor (maar hebben niet de verplichting) om op elk moment om bewijs van uw leeftijd te vragen;
  2. 3.2.2.  Alle informatie die u in uw registratieformulier aan ons verstrekt ten behoeve van de oprichting van uw Account is waarheidsgetrouw en correct en u zult ons onverwijld op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke informatie;
  3. 3.2.3.  Uw Account is uitsluitend voor uw gebruik en mag niet door derden worden gebruikt. U mag geen derde partij toestaan uw Account, wachtwoord, login of gebruikers-ID te gebruiken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website, het Platform, of voor enig ander doel. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enige toegang van derden tot uw Account. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord en identificatie en/of inbreuk. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam of wachtwoord en al dit gebruik wordt geacht door u te zijn geautoriseerd. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij ons Platform is of bij een service van een derde partij;
 1. 3.2.4.  U hebt geverifieerd en vastgesteld dat uw gebruik van de Website en het Platform niet in strijd is met enige wet of regelgeving in enig rechtsgebied dat op u van toepassing is. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat dit het geval is;
 2. 3.2.5.  U zult de Website of het Platform niet gebruiken voor frauduleuze of anderszinds illegale doeleinden;
 3. 3.2.6.  U begrijpt dat wij uw internettoegangslocatie kunnen detecteren, zonder dat dit een verplichting inhoudt, en technieken kunnen gebruiken die bedoeld zijn om de toegang te blokkeren of te beperken vanuit een rechtsgebied waar deelname aan de Website of het Platform illegaal of beperkt is;
 4. 3.2.7.  U zult uw identiteit op geen enkele manier maskeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, IP-maskering of toegang tot de Website via een soort proxyserver; en
 1. 3.3.  U zult ervoor zorgen dat al het gebruik van uw Account volledig in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen uw toegang tot de Website en het Platform zonder kennisgeving aan u opschorten of beëindigen indien u de Website of het Platform gedurende een langere periode niet gebruikt.
 2. 3.4.  U gaat ermee akkoord de Website en/of het Platform enkel te gebruiken voor het beoogde doel, en U zult dus niet:

  3.4.1. de Website en het Platform in sublicentie te geven, te leasen, te verhuren, uit te lenen, te distribueren of anderszins over te dragen aan derden;

  3.4.2. de broncode van de Website en/of het Platform te decompileren, reverse engineeren, dissassambleren of anderszinds af te leiden of te bepalen;

  3.4.3. de Website of het Platform te gebruiken of te kopiëren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden;

  3.4.4. de Website en/of het Platform te gebruiken om ongevraagde e-mailadvertenties of spam te genereren;

  3.4.5. een copyrightvermelding, digitale watermerken, eigendomslegenda's of andere vermelding opgenomen in de Website en/of het Platform te wijzigen, verwijderen of onleesbaar te maken.

  3.4.6. opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere items van destructieve of misleidende aard te verspreiden of de Website en/of het Platform te gebruiken voor onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden;

  3.4.7. technische of andere beschermingsmaatregelen in de Website en/of op het Platform te verwijderen of op enigerlei wijze te omzeilen;

4. UW ACCOUNT

 1. 4.1.  Uw Account moet geregistreerd zijn onder uw huidige volledige wettelijke naam, uw e-mailadres, en uw huidige bedrijfsadres. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres actueel te houden. Als u uw e-mailadres moet bijwerken, neem dan contact op met info@50koffies.be
 2. 4.2.  Om toegang te krijgen tot de volledige functies van de Website/het Platform, moet u een geldig Account hebben en voldoen aan alle voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden worden beschreven.
 3. 4.3.  Wanneer u een Account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die te allen tijde juist, volledig en actueel is. Indien u dit niet doet, betekent dit een schending van de Gebruiksvoorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Account op ons Platform.

5. VERIFICATIE VAN ACCOUNTINFORMATIE

5.1. Wij behouden ons het recht voor (maar nemen niet de verplichting op ons) om op elk moment een controle uit te voeren om uw Account informatie te valideren en/of om ervoor te zorgen dat uw deelname aan de Website en gebruik van het Platform niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige toepasselijke wet. U machtigt ons en onze agenten om alle vragen aan u te stellen en voor ons om te gebruiken en openbaar te maken aan derden die we nodig achten om deze informatie te valideren. Om de voornoemde validatie te vergemakkelijken, gaat u ermee akkoord om voldoende informatie of documentatie te verstrekken zoals wij, naar eigen goeddunken, kunnen vragen. Als u dergelijke informatie niet binnen dertig (30) dagen na ons verzoek verstrekt, als uw antwoorden onvolledig of anderszins onvoldoende zijn, of als wij de informatie die van toepassing is op uw account niet kunnen verifiëren, kan uw account worden beëindigd.

6. BETALINGEN

 1. 6.1.  Betaling aan ons voor Servicekosten voor uw Account moet worden gedaan met behulp van betaalmiddelen die wij van tijd tot tijd kunnen goedkeuren. Op dit moment vereisen wij dat betalingen worden gedaan met een creditcard (Visa, Mastercard) of Paypal. Betalingen moeten worden gedaan vanaf een betalingsbron waarop u de genoemde rekeninghouder bent. Betalingen zijn niet terugbetaalbaar om welke reden dan ook.
 2. 6.2.  U wordt vooraf gefactureerd op een maandelijks of jaarlijks terugkerende en periodieke basis ("Factureringscyclus") voor het aanbieden van het Platform ("Factureringsdatum"). Indien wij het volledige bedrag van uw Servicekosten niet binnen vijftien (15) dagen na de Factureringsdatum hebben ontvangen, kan een bedrag voor te late betaling van anderhalf procent (1,5%) per maand aan uw factuur worden toegevoegd en wordt dit onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar. U stemt ermee in ons alle redelijke advocatenhonoraria en kosten te betalen die wij maken om eventuele achterstallige bedragen te innen. Uw Account zal worden gedeactiveerd zonder verdere kennisgeving als betaling achterstallig is, ongeacht het bedrag. Als u het uitstaande saldo niet betaalt of anderszins niet binnen dertig (30) dagen contact met ons opneemt over het reactiveren van uw Account, kunnen wij uw Account opschorten of beëindigen. Wij kunnen onze tariefstructuur te allen tijde wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.
 3. 6.3.  U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw creditcard of een andere betaalmethode door een derde in verband met de Website of het Platform. U ziet af van uw recht om een betaling die op uw account is gedaan te betwisten en u zult alle kosten dragen.
 4. 6.4.  Elke poging tot fraude, via het gebruik van creditcards of andere betaalmethodes in verband met de Website of het Platform, of elk verzuim door u om kosten of verzoeken om betaling te honoreren, zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Account en kan resulteren in civiele claims en/of strafrechtelijke vervolging tegen u.
 5. 6.5.  In het geval van vermoedelijke of frauduleuze betaling, inclusief het gebruik van gestolen legitimatiebewijzen, door wie dan ook, of enige andere frauduleuze activiteit, behouden wij ons het recht voor uw Account te blokkeren. Wij hebben het recht om alle relevante autoriteiten of entiteiten (met inbegrip van kredietinformatiebureaus) te informeren over betalingsfraude of andere onwettige activiteiten en kunnen incassodiensten inschakelen om betalingen te innen
 6. 6.6.  Behalve wanneer vereist door de wet, worden betaalde Servicekosten niet terugbetaald.

7. VERWERKING VAN ACCOUNTBETALINGEN

7.1. Wij kunnen gebruik maken van elektronische betalingsverwerkers en/of financiële instellingen van derden ("ESP's") om financiële transacties te verwerken. U erkent dat elke ESP zijn eigen gebruiksvoorwaarden heeft en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de ESP met betrekking tot de Website of het Platform, hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang.

8. CONTRACTVERLENGINGEN

8.1. Ons Platform wordt op maand- of jaarbasis geleverd. Om een ononderbroken dienst te verlenen, vernieuwen wij automatisch alle betaalde abonnementen op de vervaldatum ("Verlengingsdatum"). Door de Website of het Platform te gebruiken, erkent u dat uw Account onderworpen zal zijn aan de hierboven beschreven automatische verlengingen. In alle gevallen geldt dat als u niet wilt dat uw Account automatisch wordt verlengd, u de aanwijzingen dient te volgen die zijn uiteengezet onder het gedeelte "Beëindiging of annulering van Accounts & Terugbetalingen" van deze Gebruiksvoorwaarden.

9. BEËINDIGING OF ANNULERING VAN ACCOUNTS EN TERUGBETALINGEN

 1. 9.1.  Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen, uw toegang tot de Website en/of het Platform geheel of gedeeltelijk beëindigen, of de toegang van een gebruiker tot de Website en/of het Platform geheel of gedeeltelijk opschorten, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u, indien wij van mening zijn, naar ons eigen oordeel, dat u of een gebruiker verbonden met u een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of kan schenden, indien wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is, of anderszins. Wij kunnen alle Accountgegevens of ander materiaal met betrekking tot uw gebruik van de Website en/of ons Platform op onze servers of anderszins in ons bezit verwijderen. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de Website en/of ons Platform.
 2. 9.2.  Wij behouden ons het recht voor om uw Account te beëindigen wegens wanbetaling indien u dertig (30) dagen na deactivering van uw Account uw Accountsaldo niet op peil hebt gebracht of geen contact met ons hebt opgenomen over heractivering. Indien wij uw Account beëindigen, kunnen al uw Accountgegevens worden gewist. U wordt in rekening gebracht voor het gebruik van het Platform tot de datum waarop u uw Account opzegt.
 3. 9.3.  U kunt deze Gebruiksvoorwaarden en uw Account beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen vóór de Verlengingsdatum van uw toepasselijke contract/abonnement.

10. RICHTLIJNEN OM UW ACCOUNT OP TE ZEGGEN

 1. 10.1.  Stuur een e-mail naar info@50koffies.be met het verzoek om uw account te annuleren in overeenstemming met artikel 9 van deze Gebruiksvoorwaarden. Het is mogelijk dat wij u vragen een opzeggingsformulier in te vullen.
 2. 10.2.  U stemt ermee in om elk uitstaand saldo volledig te betalen binnen dertig (30) dagen na annulering of beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden. Bij beëindiging van uw Account om welke reden dan ook, zullen wij op uw verzoek en naar uw keuze alle persoonlijke informatie met betrekking tot uw Account retourneren of verwijderen.

11. HANDELSMERKEN, HANDELSNAMEN, EN DIENSTMERKEN

11.1. Tenzij anders aangegeven, zijn alle logo's, namen, verpakkingsontwerpen en merken op de Website handelsmerken of dienstmerken die eigendom zijn van of onder licentie gebruikt worden door ons of onze zakelijke partners. Het gebruik of misbruik van een van deze merken of andere informatie is strikt verboden.

12. VERSTREKTE INFORMATIE

 1. 12.1.  Met uitzondering van Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in ons Privacybeleid), indien u ons Feedback geeft, inclusief gegevens, variabelen, opmerkingen, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, grafieken, concepten of andere informatie ("Feedback"), geeft u die Feedback, en al uw rechten daarop, gratis aan ons, en die Feedback wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht en kan door ons voor elk doel worden gebruikt, zonder uw toestemming of enige vergoeding aan u of iemand anders. Dit geldt ongeacht of u dergelijke feedback per e-mail, via een formulier op de site, op een bulletinboard of op een andere manier bij ons indient.
 2. 12.2.  Wij kunnen van tijd tot tijd toezicht houden, herzien en, naar eigen goeddunken, wijzigen of verwijderen van alle berichten die u op de Website, maar we zijn niet verplicht om dit te doen. U stemt ermee in geen materiaal in te dienen of te verzenden dat onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of discriminerend is, of op enige andere wijze in strijd met de wet, regelgeving of regel, of deze Gebruiksvoorwaarden zou kunnen zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor het materiaal dat u op de Website plaatst. U stemt er verder mee in geen materiaal te uploaden, e-mailen, posten of verzenden naar, of distribueren of anderszins publiceren via de Website dat de normale werking van de Website of het Platform verstoort, met inbegrip van het plaatsen of anderszins verzenden van materiaal dat geen verband houdt met het onderwerp in kwestie of dat op andere wijze een andere gebruiker beperkt of belemmert in het gebruik van de Website of het Platform. Door uw gebruik van de Website en/of het Platform kunt u bepaalde beperkte informatie over u en uw websitegebruik indienen en/of kunnen wij deze verzamelen in overeenstemming met ons Privacybeleid. Wij gebruiken dergelijke informatie voor de doeleinden die zijn vastgelegd in de voorwaarden van ons Privacybeleid, wij zijn niet verplicht dergelijke inzendingen vertrouwelijk te behandelen, en wij mogen inzendingen gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, voor producten of reclame) zonder dat wij daarvoor royalty's of andere vergoedingen van welke aard dan ook verschuldigd zijn, en wij zullen als gevolg daarvan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden..

13. GARANTIES; DISCLAIMER & BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. 13.1.  U garandeert dat u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende richtlijnen van ons Platform houdt en deze respecteert. Indien deze u schade berokkenen, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. 13.2.  U begrijpt dat wij niet kunnen garanderen of garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van het internet vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die contaminerende of destructieve eigenschappen kan vertonen, en dat wij dat ook niet doen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten de Website en het Platform voor het reconstrueren van verloren gegevens. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of risico op ons voor uw gebruik van het internet.
 3. 13.3.  Onze diensten en alle materialen op de Website en het Platform worden aangeboden "AS IS" en "AS AVAILABLE" en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. 50 Koffies doet geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van enig materiaal op de Website, of op enige website of websites die "gelinkt" zijn aan de Site. 50 Koffies garandeert niet dat de Website en ons Platform beschikbaar, ononderbroken, foutloos, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn.
 4. 13.4.  Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, is 50 Koffies noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform; (ii) enig gedrag of inhoud van derden op het Platform; (iii) enige inhoud verkregen van het Platform; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette remedie niet aan zijn essentiële doel blijkt te beantwoorden.
 5. 13.5.  Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zal de maximale aansprakelijkheid van 50 Koffies jegens u, respectievelijk u jegens 50 Koffies, voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden in geen geval meer bedragen dan het hogere bedrag van (i) het totale bedrag dat door u is betaald voor het Platform die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het eerste incident waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan of (ii) tweehonderd (200) EUR. Voornoemde beperkingen zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van een Partij als gevolg van (i) fraude of bedrog, en/of (ii) opzettelijk wangedrag.

14. SCHADELOOSSTELLING

14.1. U gaat ermee akkoord 50 Koffies, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, inhoudsaanbieders, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren en aannemers (de "Gevrijwaarde Partijen") te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verlies of schade, kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten, honoraria van advocaten, en alle prijzen of schadevergoedingen veroorzaakt door, in verband met of incidenteel aan: (a) uw gebruik van ons Platform; (b) de Website; of (c) overige diensten die via de Website worden aangeboden.

15. WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

15.1. Wij kunnen links en verwijzingen aanbieden naar internetsites die worden onderhouden door anderen die onafhankelijk zijn van 50 Koffies ("Sites van Derden"). Wij hebben niet alle aan de Website gekoppelde Sites van Derden beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van of eventuele producten of diensten die op dergelijke Sites van Derden worden aangeboden. 50 Koffies doet geen toezegging en geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op een dergelijke website. Het bezoeken van Sites van Derden vanaf de Website is voor uw eigen risico.

16. RICHTLIJNEN COMMUNITY

16.1. 50 Koffies biedt u de mogelijkheid om toe te treden tot de 50 Koffies community. 50 Koffies streeft ernaar een respectvolle ledenervaring aan te moedigen door middel van verschillende features die leden toestaan met elkaar te interageren. 50 Koffies is niet verantwoordelijk voor het gedrag van enig lid op of buiten het Platform. U stemt ermee in voorzichtig te zijn in alle interacties met andere leden. Door gebruik te maken van het Platform stemt u ermee in dat u niet:

 1. (a)  Het Platform zal gebruiken voor enig doel dat illegaal is of verboden door deze Gebruiksvoorwaarden;
 2. (b)  HetPlatformzalgebruikenvoorenigschadelijkoogmerk;
 3. (c)  HetPlatformzalgebruikenom50Koffiesschadeteberokkenen;
 4. (d)  Ledenzalspammen,omgeldvragenvanledenofhenbedriegen;
 5. (e)  Zichzaluitgevenvooreenanderepersoonofentiteitofafbeeldingenvaneenanderepersoon plaatsen zonder zijn of haar toestemming;
 6. (f)  Personen zal pesten, "stalken", intimideren, aanvallen, mishandelen of belasteren;
 7. (g)  Gebruikersinhoud zal plaatsen die iemands rechten schendt of er inbreuk op maakt, met inbegrip van het recht op publiciteit, privacy, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendoms- of contractrecht;
 8. (h)  Gebruikersinhoudzalplaatsendiehaatdragend,bedreigend,seksueelexplicietofpornografisch is;
 9. (i)  Gebruikersinhoud zal plaatsen die aanzet tot geweld; of die naaktheid of grafisch of zinloos geweld bevat;
 10. (j)  Gebruikersinhoud zal plaatsen die racisme, onverdraagzaamheid, haat of lichamelijke schade van welke aard ook tegen een groep of individu propageert;
 11. (k)  Wachtwoorden voor welk doel dan ook, of persoonlijke identificatie-informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere leden zal vragen of de persoonlijke informatie van een ander persoon zonder zijn of haar toestemming verspreiden;
 12. (l)  Het account van een ander lid zal gebruiken, een account met een ander lid delen, of meer dan één account onderhouden; (m) een ander account zal aanmaken als wij uw account al hebben opgezegd, tenzij u onze toestemming hebt.

17. DIVERSEN

 1. 17.1.  50 Koffies zorgt voor authentieke, originele content geheel passend in de tone of voice van 50 Koffies. Indien het om een gesponsorde post gaat wordt dit expliciet onderaan het artikel aangegeven.
 2. 17.2.  Indien wij nalaten enig recht tegenover u strikt af te dwingen, houdt dit niet in dat wij daarvan afstand doen.
 3. 17.3.  Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn gewijzigd om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht voor zover wettelijk toegestaan. Uw gebruik van de Website en ons Platform is onderworpen aan ons Privacybeleid. Deze Gebruiksoorwaarden en het Privacybeleid vertegenwoordigen de volledige afspraak en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie met betrekking tot het onderwerp. Onze relatie is die van onafhankelijke contractanten, en geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgever relatie is bedoeld of gecreëerd tussen ons door deze Gebruiksvoorwaarden. Geen van de partijen heeft de bevoegdheid om de andere partij te verplichten of te binden.
 4. 17.4.  Deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, zonder rekening te houden met enig conflictenrecht. De bevoegde rechtbanken van Antwerpen zullen exclusief bevoegd zijn voor alle geschillen of disputen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of het voorwerp ervan.
 5. 17.5.  50 Koffies kan niet verantwoordelijk gesteld worden, zowel op contractueel als op buitencontractueel vlak, in geval van tijdelijke of definitieve wanprestatie, van zijn verplichtingen als resultaat van een geval van overmacht of toeval. De volgende evenementen zullen aanzien worden als gevallen van overmacht of toeval:

17.5.1. Hettotaleofgedeeltelijkeverliesofvernietigingvanhetinformaticasysteemvan50Koffiesof van haar databank tijdens één of ander van deze evenementen die niet redelijkerwijs aan haar toegeschreven kunnen worden en waarvan niet is bewezen dat 50 Koffies verzuimd heeft redelijke maatregelen te nemen om dergelijke evenementen te verhinderen,

 1. 17.5.2.  aardbevingen,
 2. 17.5.3.  brand,
 3. 17.5.4.  overstroming,
 4. 17.5.5.  epidemieën,
 5. 17.5.6.  oorlogshandelingenofterreurdaden,
 6. 17.5.7.  stakingen,aangezegdeofniet,
 7. 17.5.8.  lock-out,
 8. 17.5.9.  blokkades,
 9. 17.5.10.  opstanden en rellen,
 10. 17.5.11.  een onderbreking van de levering van energie (zoals elektriciteit),
 11. 17.5.12.  het uitvallen van het Internet of van het opslagsysteem van de gegevens,
 12. 17.5.13.  het uitvallen van het telecommunicatienetwerk,
 13. 17.5.14.  een verlies van de verbinding met het Internet of het telecommunicatienetwerk waarvan 50 Koffies afhankelijk is,
 14. 17.5.15.  een handeling of een beslissing van een derde partij indien deze beslissing de goede uitvoering van dit contract verhindert of
 15. 17.5.16.  iedere andere reden die buiten de redelijke controle is van 50 Koffies.

17.6. Indien door omstandigheden buiten de controle van 50 Koffies, zij de uitvoering van haar verplichtingen niet kan voortzetten of gewoon duurder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden 50 Koffies en de gebruiker zich ertoe in goede trouw en eerlijk, binnen een redelijke termijn, een aanpassing van de contractuele voorwaarden te onderhandelen, dit om het evenwicht te kunnen herstellen. Bij gebreke van overeenstemming, binnen een redelijke termijn, kan één van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie die hen verbindt inroepen, zonder vergoeding of compensatie van welke aard dan ook